Menu

Den Rød-Hvide tråd

Vejen Sportsforening – Børne og Ungdomsfodbold

                        Den rød- hvide tråd                      

 

Vejen Sportsforening er stiftet den 11. november 1890, og hører således til blandt landets ældste fodboldklubber – hvor klubben i flere perioder har været med til at præge toppen af dansk fodbold.

Vejen Sportsforening har igennem lang tid været kendt for humørfuldt og god teknisk fodboldspil. Dette skal fortsat være klubbens varemærke. Dette skal sikres gennem et målrettet arbejde i klubben, hvor alle arbejder for dette mål, blandt andet ved at spilleren straks fra starten får en positiv oplevelse med at spille fodbold, og hvor der vedvarende arbejdes med at udvikle spillernes tekniske færdigheder, hurtighed og fysik, under kyndig ledelse af velkvalificerede trænere.

Vejen Sportsforening har i 2012 igangsat arbejdet med at udvikle en ”rød-hvid tråd” for klubbens ungdomshold. Hensigten med den rød-hvide tråd er at opnå sammenhæng mellem de holdninger, som klubben gerne vil kendes og anerkendes for, og hvordan klubbens trænere og spillere agerer på træningsbanen og til kampe.

Den rød-hvide tråd er en overordnet beskrivelse af klubbens kerneværdier, der skal være bærende for den klubkultur, som Vejen Sportsforening ønsker at stå for, og som spillere, trænere og forældre tager medansvar for. Vejen Sportsforenings rød-hvide tråd er tænkt som et værktøj for klubbens trænere og ledere, samt for klubbens medlemmer; de unge spillere og deres forældre. Den rød-hvide tråd udvikles for at understøtte trygge relationer mellem bestyrelse, trænere og forældre.

Den rød-hvide tråd bygger derfor på forskellige elementer:

 • Vejen Sportsforenings overordnede værdigrundlag for børne- og ungdomsfodbold

 • Vejen Sportsforening og spillerne

 • Vejen Sportsforening og trænerne

 • Vejen Sportsforening og forældrene

 • Vejen Sportsforening i forhold til lokale klubber og modstandere

 • Vejen Sportsforening i forhold til sponsorer og omverden

   

Den rød-hvide tråd er forankret i foreningens primære målsætning om at udbrede fodboldsporten bredt i lokalområdet.

 Målet med den rød-hvide tråd er at således at implementere klubbens eget værdisæt og klubbens egne principper.

Formålet med den rød-hvide tråd er at fastlægge nogle fælles rammer, der skal bidrage til at vi hos alle vores ungdomsspillere kan fastholde glæden ved at gå til fodbold, samt at klubbens frivillige ildsjæle bevarer glæden ved at deltage aktivt i klubarbejdet.

Vejen Sportsforenings overordnede værdigrundlag for børne- og ungdomsfodbold

Værdigrundlag:

Vejen Sportsforening vil frembringe glade, positive og kreative børn/unge, hvor ”leg med fodbolden” er det bærende element for samværet.

Klubbens atmosfære er en fællesskabsånd, som er positiv og bidrager til succesoplevelser. Der skal primært være en udviklingsmentalitet, vindermentalitet er sekundær. Og vi er alle gode venner.

Efter filosofien ”BRUG BOLDEN”

Et meget enkelt motto, der dækker flere elementer: 

 1. Leg og bold: Bolden skal i videst muligt omfang indgå i al leg (træningsøvelser). For de yngste spillere er det målsætningen at bolden skal være med i alle lege!
 2. Spiller og bold: Det skal ligge i spillerens ”DNA”, at de ønsker at have bolden og fastholde boldbesiddelse. Første boldberøring og sikker boldføring (tæmning, dribling, aflevering/shortpassing) er de grundlæggende elementer, der indgår i legen med fodbolden. Dette skal spilleren være bevidste om (og have forståelse for hvorfor).
 3. ”Spillerens bold”: Spilleren skal have forståelse for spillet, roller på banen og taktik. Samtidig skal spilleren være bevidst om værdien af sin egen kreativitet på banen, og have mod (og opbakning) til at anvende denne kreativitet i spillet. Spilleren skal turde prøve – og prøve igen hvis det ikke lykkes med det samme. Dette gælder både til træning og kamp.
 4. Træneren: Trænerens vigtigste rolle er at fungere som motivator og rollemodel for spillerne. Træneren skal bruge boldlege til at fremme en glad og aktiv træning.
 1. Forældre: Forældre inddrages i opbygning af et understøttende spillermiljø – en væsentlig faktor for spillernes opfattelse af motivation, holdånd og fairplay. Forældre skal være bevidste om, at de fungerer som gode rollemodeller for børnene – også når der spilles klubfodbold.


 

Vejen Sportsforening og spillerne

Dette afsnit beskriver klubbens overordnede mål for, hvordan det ønskes at klubbens ungdomshold overordnet skal spille og træne.

Ved fastlæggelsen af den rød-hvide tråd er der taget afsæt i EfB’s spillerudviklingsprogram for U6-12, som Vejen Sportsforening via et tæt samarbejde følger.

Som supplement til beskrivelsen af klubbens overordnede værdigrundlag og filosofi, indeholder den rød-hvide tråd en ”udviklingsplatform” for den enkelte ungdomsgruppe. Platformen er opdelt i følgende hovedområder, gradvist indført over årgangene U5 – U15

 1. Generelt
 2. Teknisk
 3. Taktisk
 4. Fysisk
 5. Løbeskoling og koordinationstræning
 6. Teamplayer
 7. Mentalt

Herudover er det en ambition at få skabt en ”Vejen Sportsforening Diplomprøve” fra og med U8, hvor den enkelte spiller kan opnå et klubdiplom ved (løbende) at have tilegnet sig tekniske færdigheder. Rammerne for diplomprøven er anført som afslutning af beskrivelsen for den enkelte ungdomsårgang.

Der er i ”udviklingsoversigt” anført udviklingselementer, der hensigtsmæssigt kan indgå i trænerens planlægning af fodbold lege til træningen. Oversigten tjener som et værktøj – en overordnet strategisk værdi - der skal hjælpe trænerne med at tilrettelægge træningen.

Trænerne skal i hverdagen selv definere ”spillereglerne” for deres årgang (f.eks. hvordan praktiseres en hensigtsmæssig niveaudeling), og trænerne beslutter selv hvordan de vil vægte/prioritere de færdighedsmål, som er gældende for årgangen.

Vi har valgt at supplere beskrivelsen for U13-U15 med et ”spillerudviklingsprogram”, med overordnet målsætning og spillestil. Spillerudviklingsprogramment indeholder en mere detaljeret beskrivelse af spillestil, da det er vores mål, at spillerne på dette tidspunkt skal besidde alle grundlæggende tekniske færdigheder, og herfra skal gøres til mere komplette fodboldspillere, med større forståelse for spillestil og taktiske forhold.

 

Vejen Sportsforening er en breddeklub

Vi ønsker at profilere os som en breddeklub, hvor alle har mulighed for at have det sjovt med fodbolden, og hvor man kan udvikle sig – både som fodboldspiller og som menneske.

Udvikling af talenter er også noget som vi ønsker at have aktier i. Men det sker ikke på bekostning ønsket om at være en breddeklub. Vi forsøger – i samarbejde med EfB – at spotte de rigtige spillere, som skal tilbydes mulighed for at udvikle sig på et højere plan, ved vores samarbejdsklub.

Hver ungdomsårgang skal agere som én fælles årgang, og det er alle trænere/lederes ansvar at aktiviteter på og omkring holdet sker i henhold til målet om at være en breddeklub.

Småt begyndende fra U8 og opad, følger vi DBU’s ”25-50-25” princip, hvor niveaudeling afstemmes til det enkelte træningspas, så der både trænes med spillere der har et højere og et lavere niveau, dog udføres ca. 50 % af øvelserne med spillere på samme niveau.

Ambitionen er at alle spillere skal udfordres lige meget til træning.

 

Spille- og træningsfilosofi

Det er klubbens ønske at have som ”varemærke”, at vi er teknisk betonede og at vi spiller kombinationsfodbold. Klubbens spillere skal have en offensiv tilgang til fodboldkampene. Vi skal motivere spillerne til at have mod til at søge og fastholde bolden samt til at være kreative.

Træningsatmosfæren skal fremme, at spillerne har selvtillid til at træffe de gode beslutninger – uden angst eller frygt for at træffe forkerte valg. Spillerne skal turde tage chancer.

Træning, spil og udvikling praktiseres ud fra følgende nøgleord:

Vilje   -   fight   -   indstilling   -   tålmodighed

Vilje til at møde til træning hver gang. Vilje til at være der både for ens hold, og ens kammerater. Vilje til at ville prøve nye ting og være kreativ. Vilje til at kæmpe for sine medspillere. Vilje til at opnå udvikling og sejre.

Fight for at opnå udvikling og sejre – både ens egen udvikling og sejre og holdets udvikling og sejre.

Seriøs indstilling til træning og kamp. Møde til tiden, møde motiveret og engageret.  

Tålmodighed ved spil/kamp og ved indlæring. Bevidsthed om at udvikling sker gradvist og periodisk.

 


 

Vejen Sportsforening og trænerne

Dette afsnit beskriver klubbens overordnede mål for klubbens tiltrækning og fastholdelse af trænere, samt hvordan trænerne skal agere inden for klubbens værdigrundlag.

Det er vores erfaring, at en stor del af årgangstrænerne typisk bliver fundet blandt frivillige forældre i den enkelte årgang.

Det har i de senere år vist sig at være særdeles svært at rekruttere tilstrækkeligt med nye trænere. Der kan være flere årsager hertil – men det er klubbens vurdering, at det primært skyldes usikkerhed om hvorvidt man har de ”faglige forudsætninger” for at stå for årgangstræningen, samt usikkerhed om hvilken ”arbejdsbyrde” der følger med opgaven som træner.

Det er Vejen Sportsforenings målsætning, at der i træningen skal deltage minimum 1 årgangstræner pr. 8 spillere i årgangen.

Trænergerningen skal kunne forenes med et arbejdsliv og et familieliv. Af denne grund kan det for mange være en udfordring at finde tid til 2-3 gange ugentlig træning og 1 ugentlig kamp (samt tid til praktiske opgaver). Derfor arbejder vi også med at ”dele” træningen ud på flere årgangstrænere, så den enkelte træner kan deltage i det omfang han/hun ønsker det.

Klubben bygger på fællesskab og en fælles ånd. For at fremme dette skal forældrene inddrages i træning og kamp. I det omfang, at træneren har behov for det, skal forældrene deltage som hjælpere til træning, samt holdleder og dommer til kampe. Alle forældre skal bidrage til årgangens fællesskab.

Principielt er den eneste forudsætning for at kunne være træner eller hjælper, at man kan arbejde med børn. I forhold til den praktiske gennemførelse af træningen ønsker Vejen Sportsforening at skabe så gunstige rammer som muligt for klubbens frivillige trænere, og stille gode basisværktøjer til rådighed, så alle trænere har de rette forudsætninger for at kunne tilrettelægge god og sjov leg med fodbolden.

Vejen Sportsforening skal sørge for, at nye trænere bliver ”klædt på” til at kunne planlægge og gennemføre sjove boldlege med børnene. Det er klubbens ambition, at der på hjemmesiden under hver ungdomsårgang kan findes 8 grundlæggende træningsøvelser til inspiration, samt øvrige værktøjer til løsning af praktiske opgaver i forbindelse med trænergerningen.

Herudover tilstræber klubben løbende at tilføre trænerne yderligere inspiration via intern trænersparring, gæstetræning (fra EFB via SFS) samt deltagelse i trænerkurser under DBU (C-licens trænerkurser).

Til opfyldelse af målsætningerne har Vejen Sportsforening tilknyttet en frivillig ”børne- og ungekonsulent”, som tager sig af nye trænere og som trænerne kan anvende som sparringspartner i den daglige træning, til kampe og ved løsning af evt. konflikter. Det er klubbens ambition, at konsulenten skal have en DBU børnetrænerlicens (C-licens).

Trænerne skal tænke klubbens overordnede målsætninger med i træning og kamp, men har herudover ”metodefrihed” ved tilrettelæggelsen af træningen, og således også for hvordan målet søges opnået, så længe det sker i overensstemmelse med klubbens værdigrundlag.

Træningspassene skal afstemmes til den niveaudeling, der vælges til træningen – dette stiller krav til træneren og tilrettelæggelsen af træningspassene. Træningen skal tage afsæt i DBU’s aldersrelaterede træning.

 

 Træningen skal være sjov leg for spillerne

Det er vigtigt at trænere af især børn, forstår at læring gennem boldspil og leg, fremfor disciplin, giver øget glæde og motivation for spillerne, og dermed øger tiltrækning og fastholdelse af spillere. Hvilket medfører at børnene kommer til træning fordi det er et godt og sjovt sted at være, og at lære.

Derfor bør det være et mål, at træning sker med begejstring og glæde – samt med fokus på/ros for det der lykkes.

”Levereglerne” for vores trænere kan sammenfattes til følgende:

 • Træneren skal respekterer at Vejen Sportsforening er en breddeklub

 • Fra U12 og ned skal hver ungdomsårgang fungere som én samlet årgang. Fra U13, kan man så småt foretage en begyndende selektion i årgangen, men det kræver at træneren har en rigtig god dialog med spillerne, og evner at forklare hans/hendes handlinger, således at spillerne ikke føler sig fravalgt, hvis de ”kun” skal spille på 2.- eller 3. holdet. I den forbindelse kan henvise til DBU’s ”Holdninger & Handlinger”.

 • Alle spillere skal have mulighed for at spille kampe, og skal så vidt muligt have lige meget spilletid til kampene.

 • Træneren skal være velforberedt til træningen

 • Træneren skal med træningsform, personlighed og entusiasme gøre træningen sjov og inspirerende for spillerne.

 • Træneren skal sikre at der er en bold til hver spiller til træning

 • Træneren skal være opmærksom på, at spillere udvikler sig individuelt, og i forskellige tempi. Alle spillerne er i centrum.

 • Træneren skal søge at inddrage spillerne med åbne spørgsmål, give spillerne valgmuligheder og derigennem opnå spillerintelligens.

 • Træneren skal søge at opnå mange boldberøringer i træningsøvelserne.

 • Træneren skal motivere spillerne til at arbejde seriøst og hårdt til træning – samtidig med at det er sjovt

 • Træneren skal motivere til offensivt og boldbesiddende fodbold

 • Træningsøvelserne skal være enkle, med enkle regler og minimal instruktion

 • Træneren skal søge at undgå, at spillerne står i kø og venter ved træningsøvelser

 • Træneren skal have hovedfokus på udvikling, af holdet og den enkelte spiller, og ikke på kampresultater.

 

Vejen Sportsforening og forældrene

I Vejen Sportsforening er forældrene en meget vigtig medspiller.

Vi skal alle medvirke til at skabe et fællesskab/kammeratskab om fodbolden, så alle har mulighed for at deltage uanset niveau og socialt grundlag. Det betyder, at det at betale kontingent til fodbold, ikke er det samme som betaling for pasning af børn.

Alle medlemmer og forældre til medlemmer hjælper til, der hvor det er muligt, for at klubben kan tilbyde alle spillere de bedst mulige træningsfaciliteter, trænere, stævner mv. Her tænkes også på de store arrangementer som Stadium Cup og Bierfest.

Forældre fungerer som rollemodeller for deres børn. Derfor er det vigtigt, at forældre involverer sig aktivt og positivt i deres børns udvikling, herunder naturligvis til træning og til kamp. I klubben er der fokus på, at alle forældrene i klubbens miljø efterlever værdisæt/principper for forældre (se nedenfor).

Forældre skal inddrages i træningen – eksempelvis ved at de møder op og støtter børnene, eller at de står for en ”træningsstation” ved træningen. Forældrene skal også være aktive ved kampe, hvor de kan inddrages som ”spilvejleder” (dommer), som værter for gæsteholdene, og som tilskuere der støtter hele holdet med en positiv, fairplay ånd.

Klubbens forventninger til forældre kan sammenfattes i følgende 11 forældre bud

 1. Bak op om klubben, ved bl.a. at melde dig som hjælper ved diverse arrangementer som klubben arrangerer, når der er brug for det.
 2. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 3. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 4. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
 5. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
 6. Respekter dommerens beslutninger – se dommeren som en vejleder
 7. Skab en god stemning til kampene
 8. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 9. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr (overdriv ikke)
 10. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
 11. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold – ikke dig!!

Forældrenes indsats er nødvendig for at løfte hele klubben!

 

Vejen Sportsforening i forhold til lokale klubber og modstandere

 

Vi er kommunens største fodboldklub, og det vil vi gerne være forpligtede af.

Vi ønsker at samarbejde med vores omegnsklubber. Det gælder både i forhold til udvikling af trænere og udvikling af spillere.

Som breddeklub har vi ingen interesser i at hente talenter i omegnsklubberne. Vi vil gerne understøtte udviklingen af talenter i omegnsklubberne, men efter vores opfattelse sker dette IKKE bedst ved at rekruttere spillerne ind til vores klub. Vi tror i stedet på, at talenter kan komme ind og deltage i udvalgte træninger, men fortsat fastholdes i deres moderklub i forhold til den normale træning og turneringskampe.

Senere i forløbet – normalt omkring U13 – kan det være relevant for spillerens udvikling at skifte klub, for mere konstant at kunne spille på et højere niveau. En sådan beslutning skal dog træffes af spilleren selv, og det bør ikke ske med den konsekvens, at moderklubben ikke længere kan stille hold i årgangen. Et permanent klubskifte vil derfor kun kunne komme i stand efter en konkret dialog mellem Vejen Sportsforenings bestyrelse og bestyrelsen i moderklubben.

Ved afholdelse af trænerkurser i klubregi (DBU C-licens kurser) vil vi invitere trænere fra omegnsklubber til at deltage.

Vi tror på, at vi med bidrag til at højne kvaliteten af spillere og trænere i vores omegnsklubber også kan højne kampniveauet og dermed også niveauet ved vores egne spillere.


 

Vejen Sportsforening i forhold til sponsorer og omverden

 

Ungdomsfodbolden i Vejen Sportsforening skal være grobund for en bred og god seniorafdeling, baseret på lokale fodboldspillere. Den rød-hvide tråd er en synliggørelse af det image, som klubben ønsker at have. Synliggørelse af klubbens image er noget der forpligter. Omverdenens opfattelse af klubben skal gerne stemme overens med det image, klubben ønsker at opnå – og det opnås kun ved at efterleve værdisættet.

Vejen Sportsforening er i en vis grad afhængig af sponsorater. Med værdisættet får sponsorer mv. en klar tilkendegivelse om, hvad sponsorater vil gå til. Vi ønsker i videst muligt omfang at være åbne omkring hvad sponsoraterne går til. Derfor vil vi blandt andet arbejde med ”øremærkede sponsorater”, til f.eks. klubtøj, træningsudstyr o.lign.

Fremadrettet ønsker vi primært at optage sponsorer i lokalmiljøet, ligesom indkøbsaftaler i videst muligt omfang vil blive indgået med lokale virksomheder og sponsorer.

 

 

;
;
Klubnyt 22. januar kl. 09:50
Fodboldens Corona regler pr 28/2
Klubnyt
02. januar kl. 14:21 Klar til at snøre støvlerne
Klubnyt
09. december kl. 20:24 Spændende nyt er i gang
Klubnyt
30. oktober kl. 17:40 150 kampe på førsteholdet
Klubnyt
27. oktober kl. 21:39 Jubel mod topholdet
;